Zwroty i reklamacje

Zwrot towaru

Klient może odstąpić od umowy zakupu bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie  w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (można również skorzystać z poniższego wzoru odstąpienia od umowy). Po otrzymaniu oświadczenia sklep potwierdza jego otrzymanie przez wysłanie stosownej wiadomości e-mail do Klienta.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, odesłać na własny koszt dostarczone towary w stanie niezmienionym, a sklep  zwraca Klientowi  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia należność za zwrócone Towary oraz koszty dostawy do Klienta. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem należności do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

       Zwrot należności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Odstąpienie od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względów higienicznych lub utraty gwarantowanego terminu przydatności do użycia, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Składanie reklamacji

W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź inny. Klient może też złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

Koszty związane z odesłaniem zamówionego towaru pokrywa sklep.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty przesłania przez Klienta opisu przyczyn reklamacji na adres e-mail: kontakt@betula-kosmetyki.pl  i otrzymania przez sklep reklamowanego towaru. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Klientowi wysyłany jest nowy towar w miejsce niezgodnego z umową lub następuje zwrot pieniędzy. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, sklep odsyła Klientowi zareklamowany towar na własny koszt. 

Odesłanie towaru następuje na adres:

BETULA Kosmetyki naturalne

Grażyna Nagel

ul. Inwalidów Wojennych 6/13

42-215 Częstochowa

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 
 
 
– Adresat:  BETULA Kosmetyki naturalne Grażyna Nagel, ul. Sportowa 12, 42-248 Przyrów
 
– Ja/My(*)…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 niniejszym informuję/informujemy(*) 
 o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
 
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………………………………...
 
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………………………….. 
 
– Adres konsumenta(-ów)………………………………………………………………………………………. 
 
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
 
 
…………………………………………………………… 
 
 
– Data…………………………………………………
 

(*) Niepotrzebne skreślić.