Regulamin sklepu

 Regulamin świadczenia usług sklepu internetowego www.betula-kosmetyki.pl 

§1.

Właścicielem sklepu internetowego www.betula-kosmetyki.pl jest przedsiębiorca wpisany do CEIDG pod nazwą: 
 
„BETULA” Kosmetyki naturalne
Grażyna Nagel
ul. Sportowa 12
42-248 Przyrów
NIP: 9490396894
REGON: 243599052
 
dalej „BETULA”  
 
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów (dalej „Towary”) pomiędzy BETULA a klientami (dalej „Klienci”) za pośrednictwem sklepu www.betula-kosmetyki.pl  
 
§2.
1. BETULA oferuje zakupy w systemie sprzedaży wysyłkowej na terenie Polski.
 
2. Wszystkie Towary oferowane w ww. sklepie są nowe, posiadają wymagane atesty i są dopuszczone do obrotu w Polsce.
 
3. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 
4.Korzystanie z serwisu/sklepu www.betula-kosmetyki.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.  
 
§3.
1. Dokonywanie zakupów Towarów za pośrednictwem www.betula-kosmetyki.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę internetową Klienta.
 
2. Serwis www.betula-kosmetyki.pl działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.  
 
§4.
1. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, wypełniając prawidłowo formularz zamówienia udostępniony na stronie sklepu internetowego www.betula-kosmetyki.pl,  bez konieczności zakładania konta (dokonywania rejestracji). Zamówienie można także złożyć przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@betula-kosmetyki.pl
 
2. BETULA potwierdza złożenie przez Klientów zamówienia przez wysłanie stosownej informacji  na ich adresy e-mail podane w formularzu zamówienia, w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zamówienia.
 
3. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego Towaru. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez BETULA.
 
4. Koszt nabycia Towaru jest sumą ceny danego Towaru, znajdującą się przy jego opisie na stronie www.betula-kosmetyki.pl oraz kosztu przesyłki Towaru do Klienta wg cennika dostawy, znajdującego się na stronie www.betula-kosmetyki.pl  
 
5. Do każdego zakupionego przez Klienta Towaru dołączany jest paragon zakupu. Na wyraźne żądanie Klienta (po zaznaczeniu właściwej opcji w formularzu zamówienia i podania wymaganych informacji) BETULA wystawia uproszczoną fakturę VAT (art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy  z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. tekst jednolity 2011.177.1054  z późniejszymi zmianami).
 
6. BETULA wysyła zamówiony Towar w ciągu, maksymalnie, 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia, pod warunkiem, że zamówiony Towar jest dostępny w magazynie sklepu www.betula-kosmetyki.pl. Dla zamówień przedpłaconych, Towar wysyłany jest po odnotowaniu wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy BETULA. Jeśli wpłata nie nastąpi w ciągu 7 dni od daty zamówienia, zamówienie zostaje anulowane. W przypadku braku Towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Istnieje wtedy możliwość dostarczenia Towaru w późniejszym terminie, uzgodnienia zmiany wybranego Towaru na inny dostępny, bądź rezygnacji ze złożonego zamówienia przez Klienta.
 
7. BETULA dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia. Czas dostawy wynosi 1-4 dni, w zależności od wybranej przez Klienta formy przesyłki.
 
8. Kosztami przesyłki obciążany jest Klient, w zależności od wybranego przez niego sposobu dostawy i płatności. Wysokość opłat określona jest w cenniku dostawy, znajdującym się na stronie www.betula-kosmetyki.pl.
 
9. Płatności za zamówione Towary można dokonywać przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy BETULA (mBank 11 1140 2004 0000 3202 7523 9798), za pomocą systemu płatności elektronicznych PayU lub gotówką podczas odbioru przesyłki pobraniowej.
 
10. BETULA zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności  w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już potwierdzonych przez BETULA i realizowanych.   
 
§5.
1. Wszystkie dane osobowe uzyskiwane w trakcie korzystania z usług sklepu internetowego www.betula-kosmetyki.pl są poufne. Dane osobowe gromadzone są tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia i nie będą ujawniane innym osobom, ani podmiotom zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tekst jednolity 2002.101.926 z późniejszymi zmianami) .
 
2. Zgodnie z wymienioną w pkt. 1 niniejszego paragrafu ustawą, każdy Klient ma prawo do wglądu  w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.  
 
§6.
1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie  na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Składając oświadczenie można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego na stronie www.betula-kosmetyki.pl  
 
2. Po otrzymaniu oświadczenia wzmiankowanego w pkt.1 niniejszego paragrafu, BETULA potwierdza jego otrzymanie przez wysłanie stosownej wiadomości e-mail do Klienta.
 
3. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w pkt. 1 niniejszego paragrafu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, odesłać na własny koszt dostarczone Towary w stanie niezmienionym, a BETULA  zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia wzmiankowanego w pkt.1 niniejszego paragrafu, należność za zwrócone Towary oraz koszty dostawy do Klienta. 
BETULA może wstrzymać się ze zwrotem należności do czasu otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres: BETULA Kosmetyki naturalne, Grażyna Nagel, ul. Inwalidów Wojennych 6/13, 42-215 Częstochowa.
 
4. Zwrot należności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez BETULA, BETULA nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 
5. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względów higienicznych lub utraty gwarantowanego terminu przydatności do użycia, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 
§7.
1. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że BETULA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 
2. Odesłanie zamówionego Towaru następuje na rachunek BETULA, który pokrywa związane z tym koszty, na adres: BETULA Kosmetyki naturalne, Grażyna Nagel, ul. Inwalidów Wojennych 6/13,  42-215 Częstochowa.
 
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty przesłania przez Klienta opisu przyczyn reklamacji na adres e-mail: kontakt@betula-kosmetyki.pl i otrzymania przez BETULA reklamowanego Towaru. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Klientowi wysyłany jest nowy Towar w miejsce niezgodnego z umową. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, BETULA zareklamowany Towar odsyła Klientowi na własny koszt.
  
§ 8.
Postanowienia końcowe
 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.
 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy:
  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. tekst jednolity 2014.121),
  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. tekst jednolity 2013.1422),
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tekst jednolity 2002.101.926 z późniejszymi zmianami),  
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).